ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕπικοινωνία

Ομάδα Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πατησίων 76, Αθήνα 10434

email: info@paru.gr