ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕρευνητικά Ενδιαφέροντα

Αυτή την εποχή, το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον της Ομάδας είναι η παρακολούθηση των κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης.

Άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα της Ομάδας αποτελούν:

  • Η κοινωνική πολιτική και το σύστημα κοινωνικής προστασίας
  • Η κατανομή του εισοδήματος, η φτώχεια και η ανισότητα
  • Η φορολογική πολιτική
  • Οι πολιτικές ενδυνάμωσης του κοινωνικού διχτυού ασφαλείας
  • Οι πολιτικές απασχόλησης και η ρύθμιση της αγοράς εργασίας
  • Η κοινωνική ασφάλιση
  • Η πολιτική υγείας
  • Η ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική
  • Το βασικό εισόδημα
  • Άλλες δημόσιες πολιτικές