ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΕνημερωτικό Δελτίο 1/2012

Διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα της κρίσης
Γράφουν οι: Μάνος Ματσαγγάνης, Χρύσα Λεβέντη & Ελένη Καναβιτσά

Η εργασία παρουσιάζει τις βασικές διαστάσεις της φτώχειας στην Ελλάδα στις σημερινές συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Τα βασικά ευρήματα είναι ως εξής: Το ποσοστό του πληθυσμού με εισόδημα κάτω από το συμβατικό (κυμαινόμενο) όριο φτώχειας δεν έχει μεταβληθεί ιδιαίτερα τα τελευταία τρία έτη: παραμένει γύρω στο 19%. Όμως, εφαρμόζοντας ένα σταθερό όριο φτώχειας (το τιμαριθμικά αναπροσαρμοσμένο όριο φτώχειας του 2009), ο αριθμός όσων μπορούσαν να θεωρηθούν φτωχοί πριν το ξέσπασμα της κρίσης έχει αυξηθεί σημαντικά: είναι τώρα πάνω από 35%. Επί πλέον, το ποσοστό του πληθυσμού με εισόδημα χαμηλότερο από ένα όριο ακραίας φτώχειας (ίσο με το κόστος του βασικού καλαθιού αγαθών που θεωρείται απαραίτητο για την εξασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης) εκτιμάται σε 8,5%. Επί πλέον, η εργασία επιβεβαιώνει ότι οι δείκτες φτώχειας είναι δραματικά υψηλοί για τους ανέργους. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των ανέργων, σε συνδυασμό με τα τραγικά κενά που εξακολουθεί να παρουσιάζει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, απειλεί να παρασύρει ολόκληρες οικογένειες στη φτώχεια. Αυτό το φαινόμενο ισοδυναμεί με το «νέο κοινωνικό ζήτημα» της εποχής μας. Η αντιμετώπιση του, στο σημερινό δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, θα απαιτήσει γενναία στροφή στην κοινωνική πολιτική που ακολουθείται τις τελευταίες δεκαετίες.

Το πλήρες κείμενο του Ενημερωτικού Δελτίου είναι διαθέσιμο εδώ.